Xây dựng 90 cụm, tuyến dân cư xanh - an toàn

Đội tuyên truyền viên bảo vệ môi trường xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười, tỉnh ĐồngTháp, ra quân phát hoang dọn dẹp hành lang lộ giới, trồng cây xanh tạo cảnh quan môi trường, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về công tác phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt, các phần việc nằm trong chuỗi hoạt động duy trì và nâng chất tuyến đường kiểu mẫu "Sáng - xanh - sạch - an ninh"