Đội tuyên truyền viên bảo vệ môi trường đoàn xã Thạch Hải - Hà Tĩnh