Đội tuyên truyền viên bảo vệ môi trường đoàn xã Quảng Chu - Bắc Kạn