Đội tuyên truyền viên bảo vệ môi trường đoàn xã Phong Vân - Bắc Giang