Đội tuyên truyền viên bảo vệ môi trường đoàn xã Lục Dạ - Nghệ An