Đội tuyên truyền viên bảo vệ môi trường đoàn xã Yên Khê - Nghệ An