Đội tuyên truyền viên bảo vệ môi trường đoàn xã Bồng Khê - Nghệ An