Đội tuyên truyền viên bảo vệ môi trường đoàn xã Thanh Bình - Bắc Kạn