Đội tuyên truyền viên bảo vệ môi trường đoàn xã Nông Thịnh - Bắc Kạn