Đội tuyên truyền viên bảo vệ môi trường đoàn xã Châu Khê