Đội tuyên truyền viên bảo vệ môi trường: xã Phú Thuận B - Đồng Tháp