Đội tuyên truyền viên bảo vệ môi trường: Xã Phú Thọ - Đồng Tháp