Đội tuyên truyền viên bảo vệ môi trường: Cẩm Dương - Hà Tĩnh