Nghệ An: Hiệu quả từ các đội hình tuyên truyền viên bảo vệ môi trường cấp xã