Đội tuyên truyền viên bảo vệ môi trường xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp


Đội tuyên truyền viên bảo vệ môi trường xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp, triển khai thực hiện kế hoạch trồng cây tạo cảnh quan môi trường hàng năm.

Bảo Anh