Tuyến đường kiểu mẫu xã Tân Đức - Phú Bình - Thái Nguyên


Web.ĐTN: Tuyến đường kiểu mẫu xã Tân Đức - Phú Bình - Thái Nguyên do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Tân Đức thực hiện.

Ban biên tập