Độc đáo con đường hoa Nông thôn mới xóm Phú Nam 1- Xã Phú Đô - Phú Lương - Thái Nguyên


Web.ĐTN: Độc đáo con đường hoa Nông thôn mới xóm Phú Nam 1 - Xã Phú Đô - Phú Lương - Thái Nguyên.

Thanh Nga