Tuyến đường kiểu mẫu xã Kha Sơn - Phú Bình - Thái Nguyên


Web.ĐTN: Tuyến đường kiểu mẫu xã Kha Sơn - Phú Bình - Thái Nguyên do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Kha Sơn thực hiện.

Thanh Nga