Tuyến đường " Hoa sáng xanh - sạch - đẹp" Hợp Thành - Phú Lương - Thái Nguyên


Web.ĐTN: Tuyến đường " Hoa sáng xanh - sạch - đẹp" xóm Kết Thành - Hợp Thành - Phú Lương - Thái Nguyên.

Ban biên tập