Tuyến đường kiểu mẫu xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp


Web.ĐTN: Tuyến đường kiểu mẫu "Sáng - Xanh - Sạch - An ninh" xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.