Đội viên, học sinh không xả rác

Đội viên, học sinh không xả rác

Web.ĐTN: Đó là nội dung của Bộ sản phẩm tuyên truyền "Đội viên, học sinh không xả rác" của các em học sinh .