Tuyến đường kiểu mẫu xã Tân Đức - Phú Bình - Thái Nguyên

Tuyến đường kiểu mẫu xã Tân Đức - Phú Bình - Thái Nguyên

Web.ĐTN: Tuyến đường kiểu mẫu xã Tân Đức - Phú Bình - Thái Nguyên do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Tân Đức thực hiện.

Độc đáo con đường hoa Nông thôn mới xóm Phú Nam 1- Xã Phú Đô - Phú Lương - Thái Nguyên

Độc đáo con đường hoa Nông thôn mới xóm Phú Nam 1- Xã Phú Đô - Phú Lương - Thái Nguyên

Web.ĐTN: Độc đáo con đường hoa Nông thôn mới xóm Phú Nam 1 - Xã Phú Đô - Phú Lương - Thái Nguyên.

Tuyến đường kiểu mẫu xã Nga My - Phú Bình - Thái Nguyên

Tuyến đường kiểu mẫu xã Nga My - Phú Bình - Thái Nguyên

Web.ĐTN: Tuyến đường kiểu mẫu xã Nga My - Phú Bình - Thái Nguyên do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Nga My thực hiện.

Tuyến đường kiểu mẫu xã Kha Sơn - Phú Bình - Thái Nguyên

Tuyến đường kiểu mẫu xã Kha Sơn - Phú Bình - Thái Nguyên

Web.ĐTN: Tuyến đường kiểu mẫu xã Kha Sơn - Phú Bình - Thái Nguyên do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Kha Sơn thực hiện.

Tuyến đường " Hoa sáng xanh - sạch - đẹp" Hợp Thành - Phú Lương - Thái Nguyên

Tuyến đường " Hoa sáng xanh - sạch - đẹp" Hợp Thành - Phú Lương - Thái Nguyên

Web.ĐTN: Tuyến đường " Hoa sáng xanh - sạch - đẹp" xóm Kết Thành - Hợp Thành - Phú Lương - Thái Nguyên.

Tuyến đường kiểu mẫu xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

Tuyến đường kiểu mẫu xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

Web.ĐTN: Tuyến đường kiểu mẫu "Sáng - Xanh - Sạch - An ninh" xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

Nông nghiệp xanh

Nông nghiệp xanh

Nông nghiệp xanh